АСТ ЕН 378-2-2020
Название Системы холодилные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация
Аннотация Սույն ստանդարտը սահմանում է անձանց և գյուքի անվտանգությանն ուղղված պահանջներ, ուղենշում է շրջակա միջավայրի պահպանության և սառնագենտային համակարգերի շահագործման, տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և սառնագենտների արտազատման ընթացակարգերը: Սույն ստանդարտում օգտագործվող «սառնագենտային համակարգ» տերմինը իր մեջ ներառում է նաև ջերմային պոմպերը: ԵՆ 378 ստանդարտի սույն մասում սահմանվում են սառնագենտային համակարգերի նկատմամբ կիրառվող դասակարգման և ընտրության չափանիշները։ Դասակարգման և ընտրության նշված չափանիշները կիրառվում են 2, 3 և 4 մասերում: Սույն ստանդարտը տարածվում է՝ ա(a) բոլոր տեսակի և չափսերի, շարժական և հստակ տեղակայմամբ սառնագենտային համակարգերի վրա, բացառությամբ ԻՍՕ 13043 ստանդարտում սահմանված՝ մեքենաների օդակարգավորման համակարգերին, բ (b) սառեցման և ջեռուցման երկրորդական համակարգերի վրա, գ (c) սառնագենտային համակարգերի տեղակայման, դ (d) սույն ստանդարտի ընդունումից հետո փոխարինված և ավելացված բաղկացուցիչ մասերին, եթե դրանք գործառույթով և ունակությամբ նույնական չեն գոյություն ունեցողների հետ: Հավելված Գ-ում ներկայացված է, պահանջվող տարածքում սսառնագենտի լիցքավորման առավելագույն թույլատրելի չափաքանակի որոշման կարգը, որի գերազանցման պարագայում, ռիսկի նվազեցման նպատակով, պահանջում է կիրառել լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցներ: Հավելված Ե-ում թվարկված են սառցամատակարարման և օդորակման մեջ օգտագործվող տարբեր տեսակի սառնագենտների անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված չափանիշները: Սույն ստանդարտը չի տարածվում նշված ընդունման տարեթվից առաջ արտադրված սառնագենտային համակարգրի վրա, բացառությամբ ստանդարտի ընդունումից հետո նշված համակարգերի վրա կատարված ձևափոխությունների և բարելավումների: Սույն ստանդարտը կիրառելի է նոր, ձևափոխված, բարելավված և գոյություն ունեցող, ինչպես նաև հստակ տեղակայմամբ՝ մի վայրից մեկ այլ վայր տեղափոխված, սառնագենտային համակարգերի համար: Սույն ստանդարտի 1-ից 4-րդ մասերում տեղ գտած դրույթներին համապատասխանության պարագայում, այն կիրառելի է նաև մի տեսակի սառնագենտից մի այլ տեսակի սառնագենտով փոխարինված համակարգերի համար: Սառնագենտային համակարգերի անվտանգությանն ուղղված ստանդարտները գերակա են նույն թեման ընդգրկող ընդհանուր ստանդարտների նկատմամբ:
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
79-Ն
Дата Принятия в РА 2020-09-14
Дата Введения 2020-09-16
Разработчик Н/Д и его адрес НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
Адрес
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ ЕН
Классификация 01.040.27
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Словари
Энергетика и теплотехника (Словари)
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  IDT-для идентичных международных стандартов АСТ ЕН 378-2-2020 0000-00-00  ИУС N3-2020  
Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2020-09-14
Регистрационный № 6336-2020
Кол-во Страниц 86
Источник Информации ИУС №3-2020
Дата Опубликования
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 33150

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов