AST 1.2-2013
Title Standardization in the Republic of Armenia. Development of national standards
Annotation 1.1 Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտների (այսուհետև՝ ստանդարտներ) մշակմանը, համաձայնեցմանը, ընդունմանը, հաստատմանը, նորացմանը (փոփոխությունների, ուղղումների կամ վերանայման միջոցով), ինչպես նաև չեղյալ հայտարարմանը ներկայացվող պահանջները: Սույն ստանդարտի դրույթները ենթակա են կիրառման պետական մարմինների, ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի, գիտատեխնիկական, ինժեներական, հասարակական և այլ կազմակերպությունների կողմից: 1.2 Ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի (աշխատանքի, ծառայության) վերաբերյալ ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման հաստատման և կիրառման կարգը «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Status of the normative document instead of
Adopted "National Institute of Standards" CJSV2004
Adoption Date 0000-00-00
Accepted In RA "National Institute of Standards" CJSV2004
57/1-В
Date Accepted In RA 2013-11-28
Date Enacted 2014-01-01
Developer of the normative document and its address National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004
Address c. Yrevan, Komitas str. 49/4
Assigned To National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004
Address c. Yrevan, Komitas str. 49/4
Category AST - national standard of RA
Classification 01.120
GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION
Standardization. General rules

References "-" = Quotes
  Reference Type Standard Exchange Date Info Source Notes
-  replaced AST 1.2-2008 2014-01-01  IU AST N4-2013  
Countries Accepted:
Armenia
Activated:
Armenia
Registration Date 2013-11-28
Registrational № 1131-2013
Page Count 0
Info Source IU AST №4-2013
Date Published 0000-00-00
Language of the original Armenian
Translated to
Keywords
Modifications No modifications made.
Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) -
INFORMATION PRODUCTS (CATALOGUE)

The documents of the national system of standartization

- AST - standards of RA

- GOST, GOST R - national standards of RA

- PR, RD, MI, PMG, RMG - guides and rules for standardization

-CRA, IC - classification of RA

 

International standards

- ISO– Publications of International organization for the standardization - ISO

- EN– Publications of European Committee for standardization -CEN
Normative and technical documentsGuidelines on paper (PDF format) and on CD

Annual catalogues 2009

Quarterly guiddines 2009

PUBLICATIONS

For sale

Journal

Annual catalogue

Quarterly guidelines

Annual catalogue of technical regulations and other technical legal document

Application form for orders