ՀՍՏ ԵՆ 378-1-2020
Վերնագիր Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր Անվտանգությանը և շրջակա միջավայրի պահպանությանը ներկայցվող պահանջներ Մաս 1. Հիմնական պահանջներ, սահմանումներ, դասակարգման և ընտրության չափանիշներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը սահմանում է անձանց և գույքի անվտանգությանն ուղղված պահանջներ, ուղենշում է շրջակա միջավայրի պահպանության և Սառնարանային համակարգերի շահագործման, տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և սառնագենտների արտազատման ընթացակարգերը: Սույն ստանդարտում օգտագործվող «Սառնարանային համակարգ» տերմինը իր մեջ ներառում է նաև ջերմային պոմպերը: ԵՆ 378 ստանդարտի սույն մասում սահմանվում են Սառնարանային համակարգերի նկատմամբ կիրառվող դասակարգման և ընտրության չափանիշները։ Դասակարգման և ընտրության նշված չափանիշները կիրառվում են 2, 3 և 4 մասերում: Սույն ստանդարտը տարածվում է՝ ա(a) բոլոր տեսակի և չափսերի, շարժական և անշարժ Սառնարանային համակարգերի վրա, բացառությամբ ԻՍՕ 13043 ստանդարտում սահմանված՝ մեքենաների օդակարգավորման համակարգերին, բ (b) սառեցման և ջեռուցման երկրորդային համակարգերի վրա, գ (c) Սառնարանային համակարգերի տեղակայման, դ (d) սույն ստանդարտի ընդունումից հետո փոխարինված և ավելացված բաղկացուցիչ մասերին, եթե դրանք նշանակությամբ և հնարավորությամբ նույնական չեն գոյություն ունեցողների հետ: Հավելված Գ-ում ներկայացված է պահանջվող տարածքում սառնագենտի լիցքավորման առավելագույն թույլատրելի սահմանաչափի որոշման կարգը, որի գերազանցման պարագայում, ռիսկի նվազեցման նպատակով, պահանջում է կիրառել լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցներ: Հավելված Ե-ում թվարկված են սառնամատակարարման և օդորակման մեջ օգտագործվող տարբեր տեսակի սառնագենտների անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված չափանիշները: Սույն ստանդարտը չի տարածվում նշված ընդունման տարեթվից առաջ արտադրված Սառնարանային համակարգի վրա, բացառությամբ ստանդարտի ընդունումից հետո նշված համակարգերի վրա կատարված ձևափոխությունների և բարելավումների: Սույն ստանդարտը կիրառելի է նոր, գոյություն ունեցող և ձևափոխվող, բարելավվող, ինչպես նաև անշարժ տեղակայմամբ մի վայրից մեկ այլ վայր տեղափոխվող, Սառնարանային համակարգերի նկատմամբ: Սույն ստանդարտի 1-ից 4-րդ մասերում տեղ գտած դրույթներին համապատասխանության պարագայում, այն կիրառելի է նաև մի տեսակի սառնագենտից մեկ այլ տեսակի սառնագենտով փոխարինված համակարգերի նկատմամբ: Սառնարանային համակարգերի անվտանգությանն ուղղված ստանդարտները գերակա են նույն թեման ընդգրկող ընդհանուր ստանդարտների նկատմամբ:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
79-Ն
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2020-09-14
Գործարկման թվականը 2020-09-16
Ն/Փ մշակողը և հասցեն «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ ԵՆ
Դասակարգում 27.200
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
Սառեցնող տեխնիկա

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ՀՍՏ ԵՆ 378-1-2020 0000-00-00  Տեղեկատու N3-2020  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2020-09-14
Գրանցման № 6335-2020
Էջերի քանակը 110
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2020
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 35500

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ