ԳՕՍՏ ԵՆ 14825-2017
Վերնագիր Տարածքների համար նախատեսված օդորակիչներ, հեղուկ մարտկոցներ և ջերմային պոմպեր ջեռուցման և հովացման էլեկտրական կոմպրեսորներով. Մասնակի ծանրաբեռնվածությամբ աշխատանքի պայմաններում փորձարկում և գնահատում, սեզոնային արդյունավետության հաշվարկ
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на кондиционеры, тепловые насосы и жидкостные охла-дительные агрегаты. Он применяется к приборам заводского изготовления, определенным в EN 14511-1, за исключением одноканальных приборов, охладителей электрошкафов и технологиче-ских кондиционеров. Настоящий стандарт включает методы расчета для определения базового сезонного коэффици-ента полезного действия в режиме охлаждения SEER и SEERon и базового сезонного коэффициента полезного действия в режиме нагрева SCOP, SCOPon и SCOPnet. Такие методы расчета могут быть основаны на расчетных или измеренных значениях. В случае измеренных значений настоящий стандарт охватывает методы испытания для опреде-ления мощностей, значений EER и COP во время активного режима в условиях частичной нагрузки. Он также охватывает методы испытаний потребления электроэнергии с выключенным термореле, в дежурном режиме, режиме «выключено» и режиме подогревателя картера. Настоящий стандарт служит в качестве входных данных для расчета энергоэффективности системы в режиме нагрева конкретных систем тепловых насосов в зданиях, как это предусмотрено в EN 15316-4-2.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
41-Ն
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2020-06-29
Գործարկման թվականը 2020-07-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ ԵՆ
Դասակարգում 91.140.30
ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
Կայանքներ շենքերում
Օդափոխման և օդի լավորակման համակարգեր
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԳՕՍՏ ԵՆ 14825-2017 0000-00-00  ՏԵղեկատու N2-2020  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2020-06-29
Գրանցման № 6273
Էջերի քանակը 57
Տեղեկատվության աղբյուր ՏԵղեկատու №2-2020
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 22800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներ



Տեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ