ՀՍՏ 1.4-2019
Վերնագիր Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Կազմակերպության ստանդարտներ. Մշակման և ձևավորման ընդհանուր պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են կազմակերպության ստանդարտների և դրանց փոփոխությունների մշակման, հաստատման, համաձայնեցման (անհրաժեշտության դեպքում), հաշվառման, չեղյալ հայտարարման և կիրառման ընդհանուր պահանջները: Կազմակերպության ստանդարտների տեսակ են հանդիսանում նաև տեխնիկական պայմանները*: Կազմակերպության ստանդարտներով (տեխնիկական պայմաններով) սահմանված դրույթները ենթակա են կիրառման իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, գիտատեխնիկական, ճարտարագիտական, հասարակական և այլ կազմակերպությունների կողմից, որոնք մշակել և հաստատել են դրանք: Սույն ստանդարտով սահմանված դրույթները նախատեսված են կիրառման պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, արհեստակցական միությունների, հասարակական կազմակերպությունների (միությունների), ձեռնարկատերերի ու սպառողների միավորումների, առևտրային ու ոչ առևտրային կազմակերպությունների & անհատ ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների կողմից՝ ըստ ամրագրված գործունեության բնագավառի կազմակերպության ստանդարտների (տեխնիկական պայմանների) փորձաքննության ժամանակ:
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
138-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2019-11-25
Գործարկման թվականը 2020-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  փոխարինված ՀՍՏ 1.4-2001 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2019-11-25
Գրանցման № 1472-2019
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2019
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ