ՀՍՏ 19.402-2015
Վերնագիր Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի նկարագրություն. Բովանդակությանը, ձևավորմանը և որակի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են «Ծրագրի նկարագրություն» (այսուհետ՝ փաստաթուղթ) ծրագրային փաստաթղթի ձևավորմանը և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները: Ստանդարտը բովանդակում է փաստաթղթի վերլուծության արդյունքների կիրառմամբ կամ դրանց հիման վրա որոշվող ծրագրային միջոցների (ԾՄ) որակի ցուցանիշների անվանացանկը և մեթոդական ցուցումներ որակի ցուցանիշների քանակական արժեքների որոշման վերաբերյալ: Փաստաթղթի մշակման և որակի հսկողության ժամանակ որակի ցուցանիշների և դրանց համապատասխան պահանջների կիրառելիությունը սահմանում են ԳՕՍՏ 28195 ստանդարտին համապատասխան՝ կախված ԾՄ կոնկրետ ենթադասին փաստաթղթավորվող ծրագրի պատկանելիությունից:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
77-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2015-12-01
Գործարկման թվականը 2016-03-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 35.080
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ
Ծրագրային ապահովում

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2015-12-01
Գրանցման № 1319-Լ
Էջերի քանակը 16
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2016
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 6400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ