ՀՍՏ 365 -2014
Վերնագիր Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսապահովում Ընդհանուր պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը սահմանում է բնական աղետների կամ տեխնածին վթարի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակում տուժած բնակչության կենսապահովմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները: Սույն ստանդարտով սահմանված դրույթները կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսապահովումը իրականացնող կազմակերպությունների համար։
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
41-Վ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-09-26
Գործարկման թվականը 2014-11-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 13.200
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ
Պայքար դժբախտ դեպքերի և աղետների դեմ

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-09-26
Գրանցման № 1186-2014
Էջերի քանակը 6
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր անվտանգություն
արտակարգ իրավիճակ
բնակչության կենսապահովում
ընդհանուր պահանջներ
բնակչության կենսապահովման ժամանակահատված
տուժած բնակչություն
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 2400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներ



Տեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ