ՀՍՏ ԵՆ 12583 -2014
Վերնագիր Գազամատակարարման համակարգեր Ճնշակ կայաններ. Գործառական պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը սահմանում է ճնշակ կայանների հուսալիության և անվտանգության ապահովման համար հստակ գործառույթային պահանջներ`նախագծման, շինարարության, շահագործման և մաքրման գործողություններ վերաբերյալ: Սույն եվրոպական ստանդարտը կիրառվում է նոր ճնշակ կայանների համար` 16 բար-ից ավել առավելագույն աշխատանքային ճնշմամբ (ԱԱՃ) և 1 ՄՎտ լիսեռի ընդհանուր հզորությամբ: Սույն ստանդարտը կիրառվում է գործողության մեջ նոր դրվող ճնշակ կայանների համար: Այն գործող կայանների վերաբերյալ, որոնք ենթարկվում են փոփոխման/ նորացման, անհրաժեշտ է հաշվի առնել սույն ստանդարտի պահանջները: Սույն ստանդարտը չի տարածվում այն ճնշակ կայանների վրա, որոնք շահագործման են հանձնվել նախքան սույն ստանդարտը հրատարակելը: Սույն ստանդարտը նախատեսված է -կայանի ամբողջ անձակազմի և հասարակության առողջությունը և անվտանգությունը ապահովելու համար, - լուծում է շրջակա միջավայրի խնդիրները և - թույլ է տալիս խուսափել մոտակայքում գտնվող սեփականությանը վնաս հասցնելուց:   Սույն եվրոպական ստանդարտը սահմանում է հիմնական (ընդհանուր) սկզբունքները գազի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ: Սույն ստանդարտը կիրառողները պետք է իմանան, որ անդամ երկրներում կարող են գործել ավելի մանրամասն ազգային ստանդարտներ և (կամ) ունեցած փորձից ելնելով` հաստատված կոդեքսներ: Սույն ստանդարտը նախատեսված է կիրառման համար համատեղ աղգային ստանդարտների հետ և (կամ) վերը նշված հիմունքներից ելնելով հաստատված նորմերով և կանոններով:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
30-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-07-07
Գործարկման թվականը 2014-11-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն ՏՀ 5 «Գազամատակարարում»
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԵՆ-Եվրոպական ստանդարտ
Դասակարգում 75.200
ՆԱՎԹԱՐԴՅՈւՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԱՎԹԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Նավթի, նավթամթերքի և բնական գազի վերամշակման սարքավորանք

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԵՆ 12583:2014 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-08-01
Գրանցման № 1173-2014
Էջերի քանակը 58
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր Առկայություն, մատչելիություն
Ճնշճակի պոմպաժ
Անվտանգության ազդանշան
Գործարկում
Գազամղման ագրեգատ
Ճնշակ ագրեգատի շինություն
Ճնշակի ագրեգատի արտադրամաս
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ