ՀՍՏ 1.5-2013
Վերնագիր Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Ստանդարտների կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի ազգային ստանդարտների (այսուհետև՝ ստանդարտներ) կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը, այդ ստանդարտների փոփոխությունների ձևավորմանը և շարադրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, ինչպես նաև կազմակերպության (հասարակական, գիտատեխնիկական, ինժեներական և այլ կազմակերպությունների) ստանդարտների (այսուհետև` կազմակերպության ստանդարտներ) նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները: ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 1. Սույն ստանդարտում կիրառվում են տերմիններ ըստ ՀՍՏ 1.1: ԾԱՆՈԹՈւԹՅՈւՆ 2. Հայաստանի Հանրապետությունում միջպետական ստանդարտների մշակումն իրականացվում է ԳՕՍՏ 1.5 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան: Սույն ստանդարտի պահանջները չեն տարածվում մինչև դրա գործարկումն ընդունված գործող ստանդարտների վրա: Այդ ստանդարտների համապատասխանեցումը սույն ստանդարտի պահանջներին նպատակահարմար է իրականացնել տվյալ ստանդարտների հերթական վերանայման, իսկ հիմնավորված դեպքերում՝ դրանց հերթական փոփոխությունների մշակման ժամանակ:
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
57/1-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2013-11-28
Գործարկման թվականը 2014-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  փոխարինված ՀՍՏ 1.5-2005 2014-01-01   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2013-11-28
Գրանցման № 1132-2013
Էջերի քանակը 120
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2013
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 48000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ