ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 6158
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 8.515-2016 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաճախությունների, ժամանակի Պետական ծառայության մասնագիտացված ռադիոկայաններով ճառագայթվող հաճախության և ժամանակի չափանմուշային ազդանշաններ և Երկրի պտտման ցուցանիշերի որոշում. Ժամանակավոր կոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 8.516-2001 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա ըստ Շորի կարծրության D սանդղակի մետաղների կարծրության չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.523-2004 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ընդհատուն գործողության կշռային բաժնավորիչներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.523-2014 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ընդհատուն գործողության ավտոմատ կշռային բաժնաչափիչներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 8.531-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Միաձուլ և դիսպերս նյութերի բաղադրության ստանդարտ նմուշներ. Համասեռության գնահատման մեթոդներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 8.532-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Նյութերի բաղադրության ստանդարտ նմուշներ. Միջլաբորատոր չափագիտական վկայագրում. Աշխատանքի բովանդակությունը և կատարման կարգը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 8.540-93 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա իմպուլսային էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի լարվածության առավելագույն արժեքների չափման միջոցների համար Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.540-2006 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի իմպուլսային առավելագույն արժեքների լարվածությունների չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.540-2015 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,1-ից մինչև 10,0 ընդգրկույթում իմպուլսի ճակատային տևողությամբ Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի իմպուլսային լարվածությունների չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ 8.547-2009 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգիչ սխեմա գազի խոնավության չափման միջոցների համար Ակտիվ Федеральный государственный унитарный предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» ВосточноСибирскийфилиал ФГУП «ВНИИФТРИ»
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.557-2007 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,2-ից մինչև 50,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում ուղղորդված թողանցման և օպտիկական խտության, 0,2-ից մինչև 20,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում դիֆուզային և հայելային անդրադարձման սպեկտրային, ինտեգրալային և վերածված գործակիցների չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.558-93 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա ջերմաստիճանի չափման միջոցների համար Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 8.560-94 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,0003-1000 ՄՀց հաճախությունների ընդգրկույթում էլեկտրական դաշտի լարվածության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.562-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա 0,01-20 Հց հաճախականությունների ընդգրկույթում սեյսմատեղափոխման, սեյսմաարագության և սեյսմաարագացման չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ Ռ 8.563-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափումների կատարման մեթոդիկաներ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.563.1-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հեղուկների և գազերի ծախսի և քանակության չափում` ճնշման փոփոխական անկման մեթոդով. Կլոր հատվածքով լցված խողովակաշարերում տեղակայված դիաֆրագմաներ, ծայրափողակներ ИСА 1932 և Վենտուրի խողովակներ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 26000
ԳՕՍՏ 8.563.2-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հեղուկների և գազերի ծախսի և քանակության չափում` ճնշման փոփոխական անկման մեթոդով. Նեղացնող սարքվածքների միջոցով չափումների կատարման մեթոդիկա Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.563.3-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հեղուկների և գազերի ծախսի և քանակության չափում` ճնշման փոփոխական անկման մեթոդով. Հաշվարկների ընթացակարգ և մոդուլ. Ծրագրային ապահովում Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.564-98 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 1-ից մինջև 100 ՄՀց հաճախությունների էլեկտրական ունակության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ 8.565-99 Չափումների միասնականության ապահո՚վման պետական համակարգ. Չափանմուշների մի՚ջստուգաչափական միջակայքերի սահմանման և ճշգրտման կարգը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 8.566-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ֆիզիկական հաստատունների և նյութերի հատկությունների մասին տվյալների միջպետական համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.566-2011 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Նյութերի ֆիզիկական հաստատունների և հատկությունների վերաբերյալ տվյալների միջպետական համակարգ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.567-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ժամանակի և հաճախության չափումներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ Ռ 8.568-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Փորձարկման սարքավորանքի վկայագրում. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 8.568-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ջերմաչափեր դիմադրության պլատինե չափանմուշային 1-ին և 2-րդ կարգի. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ 8.569-2000 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Վատտաչափեր ԳԲՀ փոքր հզորության 0,02-178,6 ԳՀց հաճախության միջակայքում. Ստուգաչափման և ստուգաճշտման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.570-2000 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ռեզերվուարներ պողպատե ուղղահայաց գլանային. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 47200
ԳՕՍՏ 8.576-2001 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա էլեկտրոնների հոսքի, էլեկտրոնների հոսքի խտության և էլեկտրոնների հոսաքանակի (տեղափոխման), էներգիայի հոսքի, էներգիայի հոսքի խտության հոսաքանակի և էլեկտրոնային ու արգելակային ճառագայթման էներգիայի հոսաքանակի (տեղափոխման) չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.578-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գազային միջավայրերում բաղադրիչների պարունակության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.578-2014 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գազային միջավայրերում բաղադրիչների պարունակության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
<<23456789101112>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ