ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 151
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԵՆ 301 489-34 V.1.3.1-2013 էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն և ռադիոհաճախության սպեկտր. Ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 34. Բջջային հեռախոսների ներքին սննման աղբյուրների (EPS) լրացուցիչ պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ԳՕՍՏ ՍԻՍՊՌ 14-2-2016 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Կենցաղային պարագաներին, էլեկտրական գործիքներին և համանման սարքերին ներկայացվող պահանջներ. Մաս 2. Խանգարակայունություն. Ստանդարտ միատեսակ արտադրանքի խմբի համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 329-2010 էլեկտրական էներգիա. Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Էլեկտրական էներգիայի որակի հսկողություն ընդհանուր նշանակության էլեկտրամատակարարման համակարգերում Ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ԳՕՍՏ 13109-97 Էլեկտրական էներգիա. Համատեղելություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Որակի նորմեր էլեկտրական էներգիայի ընդհանուր նշանակման էլեկտրամատակարարման համակարգերում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 19542-93 Համատեղելիություն hաշվիչ տեխնիկայի միջոցների էլեկտրամագնիսական. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 22505-97 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական ռադիոխանգարումներ ռադիոհաղորդման ընդունիչներից, հեռուստացույցներից և այլ կենցաղային ռադիոէլեկտրոնային ապարատուրայից. Փորձարկման նորմեր և մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 30318-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Պահանջներ ռադիոհաղորդիչների ռադիոհաճախությունների շերտի լայնության արտաշերտային ճառագայթման նկատմամբ. Չափումների և վերահսկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12800
ԳՕՍՏ 30320-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Արդյունաբերական ռադիոխանգարումներ, կարճատև ռադիոխանգարումների աղբյուր պարունակող սարքերից. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30334-95 Համատեղելիություն էլեկտրամագնիսական անհատական մեքենաների էլեկտրոնային հաշվիչ. Կայունություն. Էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30338-95 Համատեղելիություն ռադիոէլեկտրոնային միջոցների էլեկտրամագնիսական. Սարքվածքներ ռադիոհաղորդիչ բոլոր կարգերի և նշանակումների ժողովրդատնտեսական կիրառման. Հաճախության թույլատրելի շեղումներին ներկայացվող պահանջներ. Չափման և վերահսկման մեթոդնր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 30372-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Տերմիններ և սահմանումներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30372-2017 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 22800
ԳՕՍՏ 30373-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Սարքավորանք փորձարկումների համար. Խցիկներ էկրանավորված. Դասեր, հիմնական պարամետրեր, տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 30377-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրասարքավորանք ուժային. Ցածրահաճախակային պարբերական մագնիսական դաշտի պարամետրերի նորմեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 800
ԳՕՍՏ 30378-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրասարքավորանք ավտոմեքենաների. Խանգարումներ էլեկտրաստատիկ պարպումներից. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30379-95 Համատեղելիություն պահպանական, հրդեհային և պահպանակա-հրդեհային ազդասարքերի տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Պահանջներ, նորմեր և խանգարումակայունության ու արդյունաբերական ռադիոխանգարումների փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30379-2017 Պաշտպանիչ, հրդեհային և հրդեհապաշտպանիչ ազդանշանների տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Խանգարակայունության և էլեկտրամագնիսական էմիսիայի պահանջներ, նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 30381-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական.Կլանիչներ էլեկտրամագնիսական ալիքի էկրանավորված խցիկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8000
ԳՕՍՏ 30382-95 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Հակազդիչներ խանգարումաճնշող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30428-96 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Ռադիոխանգարումներ արդյունաբերական հաղորդալարային կապի սարքավորանքից.Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30429-96 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Ռադիոխանգարումներ արդյունաբերական քաղաքացիական նշանակման ծառայողական ռադիոընդունման սարքվածքների հետ համատեղ տեղակայվող սարքավորանքից և ապարատուրայից. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ 30601-97 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական . Ավտոտրանսպորտային միջոցների պահպանման ազդարարական հակաառևանգման սարքվածք. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 30804.6.1-2003 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Կայունությունը փոքր էլեկտրասպառմամբ արտադրական գոտիներում և բնակելի, կոմերցիոն գոտիներում օգտագործվող տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30804.6.3-2003 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Բնակելի, արտադրական և առևտրային գոտիներում կիրառվող փոքր էներգասպառմամբ. Տեխնիկական միջոցներից առաջացած խանգարաէմիսիա. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30805.14.1-2003 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Ռադիոխանգարումներ արդյունաբերական, առաջացած կենցաղային սարքերից, էլեկտրական գործիքներից և համանման սարքվածքներից. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 30805.14.2-2013 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Կենցաղային պարագաներ, էլեկտրական գործիքներ և համանման սարքեր. Կայունություն էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 31213-2003 Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Գեներատորներ էլեկտրամագնիսական դաշտի տեմ-խցիկներով. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 31216-2003 Տեխնիկական միջոցների համատեղելիության էլեկտրամագնիսական. Սարքեր պաշտպանական անջատման, դիֆերենցիալ հոսանքով ղեկավարվող (ՍՊԱ-Դ), կենցաղային և համանման նշանակման. Փորձարկման պահանջներ և մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 31258-2004 Սարքվածքներ և համակարգեր հեռուստամեխանիկայի. Մաս 5. Փոխանցման արձանագրություններ. Բաժին 1. Փոխանցվող կադրերի ձևաչափեր Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 14000
ԳՕՍՏ 32132.3-2013 Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Հաստատուն հոսանքի ցածրավոլտ սննման աղբյուրներ. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 13200
123456
Ենթախմբի կոդ Անվանումը
33.100.01 Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն ընդհանուր առմամբ
33.100.10 Ճառագայթում
33.100.20 Պաշտպանվածություն
33.100.99 Էլեկտրամագնիսային համատեղելիություն. Այլ ասպեկտներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ