Արտադրանքի համապատասխանության հավաստումը կարող է լինել կամավոր կամ պարտադիր։ Արտադրանքի համապատաս­խանության կամավոր հավաստումն իրակա­նացվում է սերտիֆիկացման ձևով, իսկ համապատաս­խանության պարտադիր հավաստումը` համապատա­ս­­խանության հայտարարագրի վավերացման կամ սերտիֆիկացման ձևով։

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերությունը՝ որպես արտադրանքի սերտի­ֆ­ի­կաց­ման մարմին, հավատարմագրված է 1994 թվականից։ Վերջին անգամ հավատարմագր­վե­­­լ է 2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, ուժի մեջ է մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ը։

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերությունն իր հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները`

- արտադրանքի սերտիֆիկացում;

- արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրի գրանցում;

- օտարերկրյա սերտիֆիկատների ճանաչում և վերաձևակերպում; 

- ծառայությունների սերտիֆիկացում: 


Սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1. Իրականացնում է հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված  արտադրանքի սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպում, սահմանված կարգով տալիս է համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ հիմնավորված մերժման որոշում։

2. Գրանցում է հայտատուների կողմից ներկայացված արտադրանքի համապատասխանության մասին հայտարարագրերը։

3. Համագործակցում է Հավատարմագրման Ազգային մարմնի, փորձարկման լաբորատորիաների, սերտիֆիկացման մարմինների, արտադրողների (մատակարարների), պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և սպառողների հետ։

4. Իրականացնում է արտադրանքի  օտարերկրյա համապատասխա­նության սերտիֆիկատների, փորձարկման արձանագրությունների վերլուծություն, ճանաչման մասին որոշման ընդունում և օտարերկրյա սերտիֆիկատների վերա­ձևակերպում սահմանված կարգով։

5. Իրականացնում է սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատաս­խանության հսկողություն, եթե այն նախատեսված է համապատասխանության հավաստման սխեմայով։

6. Սահմանված պահանջներին արտադրանքի անհամապատաս­խա­նության դեպքում կասեցնում կամ դադարեցնում է տրված սերտիֆիկատների գործողությունը, հսկում է ուղղիչ միջոցառումների կատարումը։

7. Իրականացնում է տրված սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գրանցամատյանների վարումը։

8. Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպամեթոդական և արտադրանքի համապատասխանության հավաստման փաստաթղթերի մշակումներդրում և արդիականացում։

9. Սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված արտադրանքին վերաբերող պահանջները և փորձարկման մեթոդները սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերի վարում և արդիականացում։

10. Համալրում է անձնակազմը համապատասխան  մասնագետներով (փորձագետներով), կազմակերպում է  նրանց վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման աշխատանքները։

11.  Իրականացնում է ներքին աուդիտ։

12. Նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության դեպքում ներկայացնում է տեղեկատվություն պետական վերահսկողություն իրականացնող համապատասխան մարմիններին  սերտիֆիկատի մերժման վերաբերյալ` հիմնավորելով մերժման պատճառները։


Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը.

1. Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը ներառում է.

-          սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավար/ տնօրեն/ ,

-          տնօրենի տեղակալ,

-          արտադրանքի  և ծառայությունների սերտիֆիկացման բաժին,

-          փորձագետներ:

  

  Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը բերված է Որակի ձեռնարկի/ SARM QM 8.2-2020/  1 հավելվածում։

2. Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի գործառույթներն են.

2.1 Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարը իրականացնում է  մարմնի ղեկավարումը  և  օպերատիվ  գործունեության  կարգավորումը, որի հրամաններն ու կարգադրությունները պարտադիր են մարմնի ողջ անձնակազմի համար։

2.2 Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարը որոշում է քաղաքականությունն արտադրանքի համապատասխանության հավաստման ոլորտում և իրականացնում դրա  հսկողությունը, կայացնում է սերտիֆիկացման մասին որոշում ։


3. Կառավարման Խորհրդի գործառույթները սահմանված են ՀՀ ստանդարտացման մասին օրենքով:


4. Սերտիֆիկացման բաժինների գործառույթներն են.

4.1 Սերտիֆիկացման և հայտարարագրման հայտերի ընդունում և հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի վերլուծություն։

4.2 Փորձարկման համար արտադրանքի նմուշառում և նույնականացում։

4.3 Փորձարկման լաբորատորիայի ընտրություն և սերտիֆիկացման փորձարկումների անցկացման կազմակերպում։

4.4 Սերտիֆիկացված արտադրանքի արտադրության  վիճակի վերլուծություն։

4.5 Արտադրանքի համապատասխանության գնահատում և  համապատաս-խանության սերտիֆիկատի տրման (կամ մերժման) մասին որոշման պատրաստում և ձևակերպում։

4.6 Սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատասխանության հսկողության  կազմակերպում և իրականացում։

4.7 Համապատասխանության հավաստման գործընթացում օգտագործվող ՆՓ ֆոնդի ձևավորում և արդիականացում։

4.8 Մասնակցություն սերտիֆիկացման մարմնի գործառույթները կանոնա-կարգող  կազմակեր­պա­մեթոդական փաստաթղթերի մշակմանը։

4.9 Համապատասխանության հավաստման գործընթացում օգտագործվող ձևաթղթերի մշակում, արդիականացում և վարում։

4.10 Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված, համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի ցանկերի մշակում, արդիականացում և վարում։

4.11 Համագործակցություն ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի, պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։

4.12 Համապատասխանության հավաստման բնագավառի վերաբերյալ օրենսդրական և իրավական ակտերի, Ազգային Մարմնի հրամանների, կարգադրությունների, համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի ցանկի, սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրված ոլորտի վարում, արդիականացում և սահամնված կարգով սերտիֆիկացման մարմնի ստորաբաժանումներին և շահագրգիռ կողմերին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում։ 

4.13 Սերտիֆիկացման մարմնի փորձագետների մասին տվյալներն ամրագրված են «Հավելված ABC-01-01-07 Համապատասխանության  գնահատման մարմնի անձնակազմը»  ձևաչափում:


5. Սերտիֆիկատների ձևակերպման և գրանցման սպասարկման աշխատակիցների գործառույթներն են.

5.1 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի ձևակերպում, գրանցում և հանձնում սերտիֆիկացման բաժիններին։

5.2 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գրանցամատյանների վարում։

5.3 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի բլանկների ստացում, պահպանում և օգտագործված բլանկների համար հաշվետվության ներկայացում` ըստ սահմանված կարգի։

5.4  Համապատասխանության սերտիֆիկատների տրման և հայտարարա­գրերի վավերացման ու գրանցման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի փաթեթի պահպանում և սահմանված կարգով հանձնում արխիվ։Համապատասխանության հավաստման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտերի ձևերը`
Նորություններ
2022-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օրը
Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմինը շնորհավորում է բոլոր գործընկերներին մասնագիտական տոն...
2022-08-19  Սկսվել է ԱՊՀ երկրների 2023թ. 9-րդ մրցանակաբաշխության հայտերի ընդունման գործընթացը
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն...
2022-03-15  Ստանդարտացման միջպետական խորհրդի 30-ամյա գործունեության առթիվ շնորհավորական ուղերձ
...
2021-12-10  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 60-րդ նիստը անցկացվեց Երևանում
...
2021-11-25  VI-1 ձևի Սերտիֆիկատների տրամադրման վերաբերյալ դասընթաց
...
2021-11-25  ՀՀ համալսարանների համար կազմակերպվել է հեռավար, անվճար միջազգային սեմինար
...
2021-11-11  «Էներգետիկա» ստանդարտացման տեխնիկական ենթահանձնաժողովի ԵՀ 04 հերթական նիստ
...
2021-09-25  Կայացավ ՄՊԽ նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը
Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյ...
2021-09-25  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ <<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագ...
2021-09-25  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ա. Բաբայանը
ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայ...