Արտադրանքի համապատասխանության հավաստումը կարող է լինել կամավոր կամ պարտադիր։ Արտադրանքի համապատաս­խանության կամավոր հավաստումն իրակա­նացվում է սերտիֆիկացման ձևով, իսկ համապատաս­խանության պարտադիր հավաստումը` համապատա­ս­­խանության հայտարարագրի վավերացման կամ սերտիֆիկացման ձևով։

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերությունը՝ որպես արտադրանքի սերտի­ֆ­ի­կաց­ման մարմին, հավատարմագրված է 1994 թվականից։ Վերջին անգամ հավատարմագր­վե­­­լ է 2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ին, ուժի մեջ է մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ը։

<<Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին>> ՓԲ ընկերությունն իր հավատարմագրման ոլորտի շրջանակներում իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները`

- արտադրանքի սերտիֆիկացում;

- արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրի գրանցում;

- օտարերկրյա սերտիֆիկատների ճանաչում և վերաձևակերպում; 

- ծառայությունների սերտիֆիկացում: 


Սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1. Իրականացնում է հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված  արտադրանքի սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպում, սահմանված կարգով տալիս է համապատասխանության սերտիֆիկատ կամ հիմնավորված մերժման որոշում։

2. Գրանցում է հայտատուների կողմից ներկայացված արտադրանքի համապատասխանության մասին հայտարարագրերը։

3. Համագործակցում է Հավատարմագրման Ազգային մարմնի, փորձարկման լաբորատորիաների, սերտիֆիկացման մարմինների, արտադրողների (մատակարարների), պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և սպառողների հետ։

4. Իրականացնում է արտադրանքի  օտարերկրյա համապատասխա­նության սերտիֆիկատների, փորձարկման արձանագրությունների վերլուծություն, ճանաչման մասին որոշման ընդունում և օտարերկրյա սերտիֆիկատների վերա­ձևակերպում սահմանված կարգով։

5. Իրականացնում է սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատաս­խանության հսկողություն, եթե այն նախատեսված է համապատասխանության հավաստման սխեմայով։

6. Սահմանված պահանջներին արտադրանքի անհամապատաս­խա­նության դեպքում կասեցնում կամ դադարեցնում է տրված սերտիֆիկատների գործողությունը, հսկում է ուղղիչ միջոցառումների կատարումը։

7. Իրականացնում է տրված սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գրանցամատյանների վարումը։

8. Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպամեթոդական և արտադրանքի համապատասխանության հավաստման փաստաթղթերի մշակումներդրում և արդիականացում։

9. Սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման ոլորտում ընդգրկված արտադրանքին վերաբերող պահանջները և փորձարկման մեթոդները սահմանող նորմատիվ փաստաթղթերի վարում և արդիականացում։

10. Համալրում է անձնակազմը համապատասխան  մասնագետներով (փորձագետներով), կազմակերպում է  նրանց վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման աշխատանքները։

11.  Իրականացնում է ներքին աուդիտ։

12. Նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության դեպքում ներկայացնում է տեղեկատվություն պետական վերահսկողություն իրականացնող համապատասխան մարմիններին  սերտիֆիկատի մերժման վերաբերյալ` հիմնավորելով մերժման պատճառները։


Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը.

1. Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը ներառում է.

-          սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավար/ տնօրեն/ ,

-          տնօրենի տեղակալ,

-          արտադրանքի  և ծառայությունների սերտիֆիկացման բաժին,

-          փորձագետներ:

  

  Սերտիֆիկացման մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը բերված է Որակի ձեռնարկի/ SARM QM 8.2-2020/  1 հավելվածում։

2. Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի գործառույթներն են.

2.1 Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարը իրականացնում է  մարմնի ղեկավարումը  և  օպերատիվ  գործունեության  կարգավորումը, որի հրամաններն ու կարգադրությունները պարտադիր են մարմնի ողջ անձնակազմի համար։

2.2 Սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարը որոշում է քաղաքականությունն արտադրանքի համապատասխանության հավաստման ոլորտում և իրականացնում դրա  հսկողությունը, կայացնում է սերտիֆիկացման մասին որոշում ։


3. Կառավարման Խորհրդի գործառույթները սահմանված են ՀՀ ստանդարտացման մասին օրենքով:


4. Սերտիֆիկացման բաժինների գործառույթներն են.

4.1 Սերտիֆիկացման և հայտարարագրման հայտերի ընդունում և հայտին կից ներկայացված փաստաթղթերի վերլուծություն։

4.2 Փորձարկման համար արտադրանքի նմուշառում և նույնականացում։

4.3 Փորձարկման լաբորատորիայի ընտրություն և սերտիֆիկացման փորձարկումների անցկացման կազմակերպում։

4.4 Սերտիֆիկացված արտադրանքի արտադրության  վիճակի վերլուծություն։

4.5 Արտադրանքի համապատասխանության գնահատում և  համապատաս-խանության սերտիֆիկատի տրման (կամ մերժման) մասին որոշման պատրաստում և ձևակերպում։

4.6 Սերտիֆիկացված արտադրանքի համապատասխանության հսկողության  կազմակերպում և իրականացում։

4.7 Համապատասխանության հավաստման գործընթացում օգտագործվող ՆՓ ֆոնդի ձևավորում և արդիականացում։

4.8 Մասնակցություն սերտիֆիկացման մարմնի գործառույթները կանոնա-կարգող  կազմակեր­պա­մեթոդական փաստաթղթերի մշակմանը։

4.9 Համապատասխանության հավաստման գործընթացում օգտագործվող ձևաթղթերի մշակում, արդիականացում և վարում։

4.10 Տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված, համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի ցանկերի մշակում, արդիականացում և վարում։

4.11 Համագործակցություն ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի, պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։

4.12 Համապատասխանության հավաստման բնագավառի վերաբերյալ օրենսդրական և իրավական ակտերի, Ազգային Մարմնի հրամանների, կարգադրությունների, համապատասխանության հավաստման ենթակա արտադրանքի ցանկի, սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրված ոլորտի վարում, արդիականացում և սահամնված կարգով սերտիֆիկացման մարմնի ստորաբաժանումներին և շահագրգիռ կողմերին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում։ 

4.13 Սերտիֆիկացման մարմնի փորձագետների մասին տվյալներն ամրագրված են «Հավելված ABC-01-01-07 Համապատասխանության  գնահատման մարմնի անձնակազմը»  ձևաչափում:


5. Սերտիֆիկատների ձևակերպման և գրանցման սպասարկման աշխատակիցների գործառույթներն են.

5.1 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի ձևակերպում, գրանցում և հանձնում սերտիֆիկացման բաժիններին։

5.2 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի գրանցամատյանների վարում։

5.3 Համապատասխանության սերտիֆիկատների և հայտարարագրերի բլանկների ստացում, պահպանում և օգտագործված բլանկների համար հաշվետվության ներկայացում` ըստ սահմանված կարգի։

5.4  Համապատասխանության սերտիֆիկատների տրման և հայտարարա­գրերի վավերացման ու գրանցման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի փաթեթի պահպանում և սահմանված կարգով հանձնում արխիվ։


Արտադրանքի համապատասխանության հավաստման ընթացակարգերը սահմանող ստանդարտները`

- ՀՍՏ 5.3 ,,Համապատասխանության հավաստման համակարգ.Արտադրանքի սերտիֆիկացում,,

- ՀՍՏ 5.10 ,,Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համապատաս­խանության հայտարարագրի ներկայացում, վավերացում և գրանցում,,

Հայրենական և օտարերկրյա արտադրանքի համապատասխանության հավաստումն իրակա­նացվում է միևնույն ձևերով և սխեմաներով (՞՞Համապատասխանության գնահատ­ման մասին,, ՀՀ օրենք, հոդված 8, մաս 5)։

Համապատասխանության հավաստման աշխատանքների իրականացման համար ներկայացվող հայտերի ձևերը`γñ·

ê»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝáõÙ

µáÕáù³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ·³Ý·³ïÝ»ñÇ, ³ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý


1. ´áÕáù³ñÏáõÙ

1.1.    êáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ  ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ ë»ñïÇ‎‎ýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ¨ ѳÛï³ïáõÇ ÙÇç¨ ³é³ç³ó³Í ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á:

1.2.    ºÃ» ѳÛï³ïáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ  ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ ÁݹáõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇÝ, ³å³ ݳ ϳñáÕ ¿ ·ñ³íáñ µáÕáù³ñÏ»É ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ µáÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËÙµÇÝ` µáÕáùÇÝ ÏÇó Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÁ:

1.3.    ´áÕáù³ñÏáõÙÁ ãÇ ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ÁݹáõÝí³Í áñáßÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:

1.4.    ´áÕáù³ñÏáõÙÁ ùÝݳñÏíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ µáÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËÙµÇ ÏáÕÙÇó` µáÕáù³ñÏáõÙÁ ëï³Ý³Éáõó áã áõß ù³Ý 15 ûñí³ ÁÝóóùáõÙ:

1.5.    ´áÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËáõÙµÁ µáÕáù³ñÏÙ³Ý ùÝݳñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ áõݻݳ  Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ`

-        Ñ³Ûï³ïáõÇ ·ñ³íáñ µáÕáùÁ;

-        íÇ׳ѳñáõÛó ѳñóÇÝ ³éÝãíáÕ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÁ;

-        ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý:

1.6.    ´áÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËÙµÇÝ  ÷³ëï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý  ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó` áã áõß ù³Ý ѳÝÓݳËÙµÇ ÝÇëïÇó Ù»Ï ß³µ³Ã ³é³ç:

1.7.    гÛï³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ù³ëݳÏó»É ѳÝÓݳËÙµÇ ÝÇëïÇÝ ¨ ѳÛïÝ»É Çñ ϳñÍÇùÁ:

1.8.    ޳ѳ·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ùÝݳñÏíáÕ Ñ³ñóÇ ßáõñç  Ññ³íÇñ»É Çñ³í³ëáõ ÷áñÓ³·»ïÇ` µáÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËÙµÇÝ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ï³Éáõ ѳٳñ:

1.9.    ´áÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËáõÙµÁ íÇ×»ÉÇ Ñ³ñó»ñÁ ùÝݳñÏáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ: àñáßáõÙÁ  ÁݹáõÝíáõÙ ¿ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: гÝÓݳËáõÙµÁ (ËáñÑáõñ¹Á) áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ѳÛï³ïáõÇÝ ¨ ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ:

1.10.  ´áÕáùÇ ùÝݳñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó³Í ͳËë»ñÁ (ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ Ññ³íÇñ»Éáõ) í׳ñáõÙ ¿ ѳÛï³ïáõÝ:

1.11.  ºÃ» ѳÛï³ïáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã¿ µáÕáù³ñÏÙ³Ý Ñ³ÝÓݳËÙµÇ áñáßÙ³Ý Ñ»ï, ݳ  Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹ÇÙ»É Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇÝ Ï³Ù ¹³ï³ñ³Ý:

1.2 ´áÕáù³ñÏÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÁ ϳ۳óíáõ٠ϳ٠í»ñ³Ý³ÛíáõÙ ¨ ѳëï³ïíáõÙ ¿ ݳËÏÇÝáõÙ µáÕáù³ñÏÙ³Ý ³é³ñϳÛÇ Ñ»ï áñ¨¿ ³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ (³ÝÓ³Ýó) ÏáÕÙÇó:

 

                         ²ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ.

 ê»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ  ջϳí³ñáõÃÛáõÝÁ  ëï³ÝÓÝ»É ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ë»ñïÇýÇϳóÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ: гÝÓݳÅáÕáíÁ.

·         Ýå³ëïáõÙ ¿  ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÁ,

·         ѳϳ½¹áõÙ ¿ ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí Ù³ïáõóÙ³ÝÁ ËáãÁݹáïáÕ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ Ýϳï³éáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ó³Ýϳó³Í ÙÇïÙ³ÝÁ,

·         ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ  ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ  ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É` Ý»ñ³éÛ³É Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå»ñÁ,

·         ³éÝí³½Ý ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ë»ñïÇýÇϳóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨ áñáßáõ٠ϳ۳óÝ»Éáõ ³ÝÏáÕÙݳϳÉáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:

Նորություններ
2020-11-26  Սեմինար ISO 9001։2015 միջազգային ստանդարտի պահանջներով
Սեմինար ISO 9001։2015 միջազգային ստանդարտի պահանջներով...
2020-10-14  Միջազգային սեմինարի մասնակցության հրավեր
<<Անհետաձգելի բժշկական օգնության հաստատությունների ուղեցույց>> (IWA 38)  միջազգային սեմինարի մ...
2020-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օր
Ստանդարտների համաշխարհային օր...
2020-09-04  Կայացավ Միջպետական խորհրդի անդամ երկրների ստանդարտացման ազգային մարմինների հանդիպումը
Կայացավ Միջպետական խորհրդի անդամ երկրների ստանդարտացման ազգային մարմինների հանդիպումը...
2020-09-04  Կայացավ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ստանդարտացման ազգային մարմինների առցանց հանդիպումը
Կայացավ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ստանդարտացման ազգային մարմինների առցանց հանդիպումը...
2020-06-23  Կայացավ Միջպետական խորհրդի Ստանդարտացման գիտատեխնիկական հանձնաժողովի 59-րդ նիստը
Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական ​​խորհրդի Ստանդարտացման գիտատեխնիկական հանձն...
2020-06-08  Պարզաբանում մաշկի խնամքի միջոցների վերաբերյալ. Հայաստանը սխալ չի գրանցել ալկոգելերը:
Պարզաբանում մաշկի խնամքի միջոցների վերաբերյալ. Հայաստանը սխալ չի գրանցել ալկոգելերը...
2020-05-06  Հայտարարություն մաշկի խնամքի միջոցների և մաշկի ախտահանող միջոցների վերաբերյալ
Հայտարարություն մաշկի խնամքի միջոցների և մաշկի ախտահանող միջոցների վերաբերյալ ...
2020-04-09  Հայտարարություն մաշկի ախտահանող միջոցների վերաբերյալ
Հայտարարություն մաշկի ախտահանող միջոցների վերաբերյալ...
2020-04-07  COVID-19 Հասանելի ստանդարտների ցանկ
COVID-19 Հասանելի ստանդարտների ցանկ ...