Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը հավատարմագրված է որպես էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմին` իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպություններում էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման աշխատանքներ` համաձայն ԻՍՕ 14001-2004 ,,Էկոլոգիական կառավարման համակարգեր. Ընդհանուր պահանջներ կիրառման վերաբերյալ,, ստանդարտի։

Սերտիֆիկացման մարմնում ներդրված է որակի կառավարման համակարգ ԻՍՕ 9001- 2000 միջազգային ստանդարտի պահանջներով։ Բոլոր մտահղացումները և ծրագրերը կյանքի կոչողը` կոմպետենտ և համախոհ անձնակազմն է։ Նրա հետ լիարժեք համագործակցությունը կազմակերպության հեռանկարային զարգացման երաշխիքն է։

Սերտիֆիկացման մարմնի աշխատակիցները որակավորված են որպես էկոլոգիական կառավարման համակարգերի աուդիտորներ, որոնք ունեն էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման աուդիտների, համապատասխանության հսկողության անցկացման փորձ և հմտություններ։ Կայուն զարգացման անցնելու ընթացքում առաջացած սկզբունքային խնդիրների հետևողական լուծման գործում անվիճելի է միջազգային ստանդարտների դերը։

Ընկերության կողմից առաջարկվող էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման առանձնահատկությունն այն է, որ այդ գործընթացը հիմնված է հանրության կողմից ընդունված և առաջատար երկրներում ճանաչված կառավարման համակարգերի մոդելի վրա` պլանավորում - կատարում - ստուգում - իրագործում։ Յուրաքանչյուր փուլում սերտիֆիկացման մարմնի աշխատակիցներն, անհրաժեշտության դեպքում, տրամադրում են համապատասխան տեղեկատվություն։

ԻՍՕ 14000 շարքի
միջազգային ստանդարտները

Շրջակա միջավայրի պահպանության խնդրով մտահոգ է երկրագնդի բնակչության զգալի մասը։ Կարևոր է յուրաքանչյուրի մասնակցությունը մարդկային վնասակար գործոնի ազդեցությունը նվազեցնելու գործում։

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրել իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը։

Պետությունը վարում է ներկա ու ապագա սերունդների բնապահպանական անվտանգությունն ապահովող քաղաքականություն։ Պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու կամ դրա տրամադրումը մերժելու համար (ՀՀ սահմանադրություն)։

Էկոլոգիական կառավարման միջազգային ստանդարտների մշակման համար 1993թ. ստեղծվեց ԻՍՕ/ՏԿ 207 ,,Էկոլոգիական կառավարում,, տեխնիկական հանձնաժողովը,և մշակվեցին ԻՍՕ 14000 շարքի առաջին ստանդարտները, որոնք գործարկվեցին 1996թ-ին։

Էկոլոգիական կառավարման համընդգրկուն խնդրի բաղադրիչներն են.
- տերմիններ և սահմանումներ,
- էկոլոգիական կառավարման համակարգեր,
- էկոլոգիական աուդիտ և էկոլոգիական գնահատում,
- էկոլոգիական մակնշում և հայտարարագրում,
- էկոլոգիական բնութագրի գնահատում,
- արտադրանքի և ծառայության կենսացիկլի գնահատում,
- ղեկավար ցուցումներ, հանձնարարականներ, ուղղորդող ստանդարտներ։

Էկոլոգիական կառավարմանը վերաբերող միջազգային ստանդարտները նախատեսված են կազմակերպություններին էկոլոգիական մենեջմենթի արդյունավետ համակարգի տարրերով ապահովելու համար, որոնք կարող են համատեղվել կառավարման այլ պահանջների հետ և նպաստել կազմակերպությունների էկոլոգիական և տնտեսական նպատակների իրականացմանը, թողարկվող արտադրանքի քանակի, որակի ու անվտանգության մակարդակի աճին, աջակցել արտաքին շուկայում հաջողության հասնելուն, խթանել կառավարման համակարգի կայուն զարգացմանը և հավանական ռիսկերի նվազեցմանը` վթարային իրավիճակների առաջացման պայմանների կանխարգելման ու բացառման միջոցով։ Դրա ապացույցն է 120 երկրի ավելի քան 70.000 կազմակերպությունում ԻՍՕ 14001 ստանդարտի կիրառումը։

Հայաստանի Հանրապետությունում էկոլոգիական կառավարման համակարգերի ոլորտում գործում են հետևյալ միջազգային ստանդարտները, ընդունված որպես ազգային ստանդարտներ.

- ՀՍՏ ԻՍՕ 14050-2007 Էկոլոգիական կառավարում. Տերմիններ և սահմանումներ.
- ՀՍՏ ԻՍՕ 14001-2005 Էկոլոգիական կառավարման համակարգեր. Ընդհանուր պահանջներ կիրառման վերաբերյալ.
- ՀՍՏ ԻՍՕ 14004-2002 Էկոլոգիական կառավարման համակարգեր. Գործառնության սկզբունքների, համակարգերի և ապահովման միջոցների վերաբերյալ ընդհանուր ղեկավար ցուցումներ.
- ՀՍՏ ԻՍՕ 14020-2002 Էկոլոգիական պիտակներ և հայտարարագրեր. Հիմնական սկզբունքներ.
- ՀՍՏ ԻՍՕ 14031-2005 Էկոլոգիական կառավարում. Էկոլոգիական բնութագրերի գնահատում. Ընդհանուր պահանջներ.
- ՀՍՏ ԻՍՕ 19011-2005 Որակի կառավարման համակարգերի և (կամ) էկոլոգիական կառավարման համակարգերի աուդիտի վերաբերյալ ղեկավար ցուցումներ.
 
Ներդրված էկոլոգիական կառավարման համակարգի
սերտիֆիկացման անհրաժեշտությունը

Էկոլոգիական կառավարման համակարգի սերտիֆիկացումը գործընթաց է, որով երրորդ կողմը երաշխավորում է, որ կազմակերպության էկոլոգիական կառավարման համակարգը համապատասխանում է ԻՍՕ 14001 ստանդարտի պահանջներին։

ԻՍՕ 14001 ստանդարտի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկացման շարժառիթը ոչ միայն հանրության կողմից ճանաչված լինելն է, այլև անկախ ստուգման, այսինքն` կազմակերպության կառավարման, գործընթացների և բնութագրի վերաբերյալ անկողմնակալ կարծիք ունենալու նպատակն է։

Էկոլոգիական կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացումն իրականացվում է կամավոր իմունքներով։

Ի՞նչ է տալիս կազմակերպությանը
էկոլոգիական կառավարման
համակարգի սերտիֆիկացումը
 
- Կազմակերպության կողմից շրջակա միջավայրի պահպանման ունակության պաշտոնական հավաստում,
- սպառողների և այլ շահագրգիռ կողմերի մոտ կազմակերպության վարկանիշի բարձրացում,
- սերտիֆիկացված համակարգերի հաշվառման ցանկում կազմակերպության ընդգրկման միջոցով լրացուցիչ հեղինակություն,
- ճգնաժամային պայմաններում գոյատևման և ինքնապահպանման միջոցի ու գործիքի ձեռքբերում,
- պետության` հանրության հետ բարենպաստ հարաբերությունների պահպանում,
- շրջակա միջավայրի վրա կազմակերպության գործունեության էական ազդեցությունների բացահայտում, ռիսկերի նվազեցում։
 
Դուք հավանաբար լսել եք`
,,Մեկ օգտակար միտքը կարող է փոխել
Ձեր կյանքը,,
 
Համանման ձևով`
,,Էկոլոգիական կառավարման
համակարգը կարող է Ձեր բիզնեսը դարձնել
ավելի արդյունավետ,,

Ցանկացած ոլորտում ԷԿՀ նախնական գնահատման անհրաժեշտ ելքային տեղեկատվության փաստաթղթերի լրակազմը

1. Տեղեկություններ արտադրության մասին.

- հայտատուի կառուցվածքային սխեման, ներառյալ հիմնական և օժանդակ արտադրական ստորաբաժանումները, վարչական-ճարտարագիտական ծառայությունները` դրանց միջև եղած կապերի նշումով,

- արտադրական տարածքների և մասնաճյուղերի առկայության դեպքում` դրանց տեղակայման վայրերի նշումով,
- ԷԿՀ սերտիֆիկացման ենթակա հայտատուի (ըստ յուրաքանչյուր արդյունաբերական տարածքի) օբյեկտների պլանը (գծապատկերը),
- հայտատուի ՀՀ բնապահպանական օրենսդրությամբ պահանջվող թույլտվություններ,
- արտադրության էկոլոգիական հսկողության հրահանգ։

2. Տեղեկություններ ԷԿՀ մասին.

- ԷԿՀ ձեռնարկը,
- փաստաթղթավորված ընթացակարգերը` համաձայն ՀՍՏ ԻՍՕ 14001 ստանդարտի ,,Օպերատիվ հսկողություն,, 4.4.6 կետի,
- ներքին աուդիտների, ուղղիչ և կանխարգելիչ գործողությունների մասին տվյալները։

3. Տեղեկություններ և ծանուցում ԷԿՀ սերտիֆիկացման մարմնի մասին, որը պետք է անցկացնի սերտի‎ֆիկացում.

- ծանուցում ԷԿՀ հավատարմագրված սերտի‎ֆիկացման մարմնի ընտրության մասին։

Նորություններ
2022-10-14  Ստանդարտների համաշխարհային օրը
Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմինը շնորհավորում է բոլոր գործընկերներին մասնագիտական տոն...
2022-08-19  Սկսվել է ԱՊՀ երկրների 2023թ. 9-րդ մրցանակաբաշխության հայտերի ընդունման գործընթացը
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն...
2022-03-15  Ստանդարտացման միջպետական խորհրդի 30-ամյա գործունեության առթիվ շնորհավորական ուղերձ
...
2021-12-10  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի 60-րդ նիստը անցկացվեց Երևանում
...
2021-11-25  VI-1 ձևի Սերտիֆիկատների տրամադրման վերաբերյալ դասընթաց
...
2021-11-25  ՀՀ համալսարանների համար կազմակերպվել է հեռավար, անվճար միջազգային սեմինար
...
2021-11-11  «Էներգետիկա» ստանդարտացման տեխնիկական ենթահանձնաժողովի ԵՀ 04 հերթական նիստ
...
2021-09-25  Կայացավ ՄՊԽ նախագահի և ՄՊԽ բյուրոյի պատասխանատու քարտուղարի առցանց հանդիպումը
Կայացավ ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի (ՄՊԽ) նախագահի և ՄՊԽ բյ...
2021-09-25  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ <<ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն>>, <<Ստանդարտացման և չափագ...
2021-09-25  ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ա. Բաբայանը
ԱՊՀ Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհրդի նախագահ է ընտրվել Ալբերտ Բաբայ...