Տեխնիկական պայմանները (ՏՊ) - ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթուղթ է, հաստատված իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատերի կողմից, որը պարունակում է տեխնիկական պահանջները (բնութագրեր, նորմեր, անվտանգության պահանջներ) ընդունման կանոնները, որակի վերահսկողության մեթոդները, փոխադրման, պահման, մակնշման ու փաթեթավորման պահանջները իրացվող արտադրանքի որոշակի տեսակի, տիպի, մակնիշի վերաբերյալ:

Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական բարեփոխումների պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում էապես աճել է պահանջարկը տեխնիկական պայմանների մշակման և կիրառման նկատմամբ:

Տեխնիկական պայմանները փաստաթուղթ է, որի միջոցով արտադրողը սպառողին է հասցնում թողարկվող արտադրանքի նշանակության, կիրառման ոլորտի, սպառողական բնութագրերի, օգտագործման անվտանգության, փաթեթավորման, մակնշման փոխադրման և պահման պայմանների, ընդունման կանոնների, վերահսկման, վերլուծության վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Որպես նորմատիվ փաստաթուղթ տեխնիկական պայմանները առավել լայնորեն կիրառվում են պատրաստողների (ապրանք արտադրողների) և սպառողների միջև պայմանագրային հարաբերությունների շրջանակներում: Արտադրանքի պատվերի ժամանակ արտադրանքի անվանման պայմանական նշագրի հետ միասին նշվում է նաև տեխնիկական պայմանների նշագիրը, ինչը հնարավորություն է տալիս միանշանակ նույնականացնել պատվիրող արտադրանքը: Այդ դեպքում տեխնիկական պայմանների պահանջները դառնում են պարտադիր` արտադրողի, մատակարարի, փոխադրողի, պահողի համար:

Տեխնիկական պայմանների կիրառման նման ձևը լրիվ համապատասխանում է միջազգային գործելակարգին, որտեղ տեխնիկական պայմաններին համանման փաստաթուղթ է տեխնիկական մասնագիրը (կազմակերպության ստանդարտը), որը մշակվում է արտադրող ֆիրմայի կողմից և սպառող ֆիրմայի համաձայնությամբ կիրառվում է որպես սպառող ֆիրմայի հետ կնքված պայմանագրի մաս: Տեխնիկական պայմանները, որպես կանոն մշակվում են նոր արտադրանքի արտադրության կազմակերպման փուլում` շուկայի փոփոխվող իրավիճակին արագորեն արձագանքելու նպատակով: Տեխնիկական պայմանները մշակվում են արտադրանքի այնպիսի տեսակների համար, որոնց որակական և անվտանգության պահանջներն ազգային ստանդարտներով չեն կանոնակարգված:

Տեխնիկական պայմանները համաձայն ,,Ստանդարտացման մասին,, ՀՀ օրենքի ենթակա են պետական գրանցման, որի ժամանակ տրվում է գրանցման համար (№) հաշվառման նպատակով: Տեխնիկական պայմանների գրանցումն իրականացնում է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը:

Տեխնիկական պայմանների մշակման և պետական գրանցման աշխատանքները կանոնակարգված են ըստ ՀՍՏ 1.3-95 ,,Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տեխնիկական պայմանների մշակման համաձայնեցման, հաստատման և պետական գրանցման կարգը և ՀՍՏ 2.11-98 ,,Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական պայմաններ. Կառուցման և շարադրման կանոններ,, ստանդարտներով:

Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի մասնագետները կազմակերպությունների և ձեռնարկատերերի համար իրականացնում են հետևյալ ծառայությունները.

- տեխնիկական պայմանների մշակման խորհրդատվություն,
- պետական գրանցման ենթակա տեխնիկական պայմանների փորձաքննություն:
Կազմակերպությունների ստանդարտների կատալոգ

Օրինակ՝ ՀՀ ՏՊ 00202666.2432-2000

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ