AST 3.1118-2018
Title Unified system for technological documentation. Forms and rules for filling in the technological process cards
Annotation Սույն ստանդարտով սահմանվում են երթուղային քարտերի ձևերը և ձևակերպման կանոնները, որոնք կիրառվում են արտադրատեսակների արտադրության կամ նորոգման տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակման դեպքում` հիմնական և օժանդակ արտադրություններում:
Status of the normative document new
Adopted
Adoption Date 0000-00-00
Accepted In RA "National Institute of Standards" CJSV2004
42-Լ
Date Accepted In RA 2018-06-29
Date Enacted 2019-01-01
Developer of the normative document and its address National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004
Address c. Yrevan, Komitas str. 49/4
Assigned To
Address
Category AST - national standard of RA
Classification 01.110
GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION
Technical product documentation

References "-" = Quotes
  Reference Type Standard Exchange Date Info Source Notes
-  replaced GOST 3.1118-82 0000-00-00   N-  
Countries Accepted:
Activated:
Registration Date 2018-06-29
Registrational № 1439-2018
Page Count 28
Info Source IUS №2-2018
Date Published
Language of the original Armenian
Translated to
Keywords
Modifications No modifications made.
Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 11200
INFORMATION PRODUCTS (CATALOGUE)

The documents of the national system of standartization

- AST - standards of RA

- GOST, GOST R - national standards of RA

- PR, RD, MI, PMG, RMG - guides and rules for standardization

-CRA, IC - classification of RA

 

International standards

- ISO– Publications of International organization for the standardization - ISO

- EN– Publications of European Committee for standardization -CEN
Normative and technical documentsGuidelines on paper (PDF format) and on CD

Annual catalogues 2009

Quarterly guiddines 2009

PUBLICATIONS

For sale

Journal

Annual catalogue

Quarterly guidelines

Annual catalogue of technical regulations and other technical legal document

Application form for orders