AST 2.902-2014
Title
Annotation Սույն ստանդարտը տարածվում է Պաշտպանության նախարարության պատվերով մշակվող փաստաթղթերի վրա, որոնք նախատեսված են ռազմական նշանակության արտադրատեսակների նախագծման, պատրաստման, շահագործման և նորոգման համար, ինչպես նաև Պաշտպանության նախարարությանը մատակարարվող ժողովրդատնտեսական նշանակության արտադրատեսակների շահագործման և նորոգման փաստաթղթերի վրա, և սահմանում է փաստաթղթերի ստուգման, համաձայնեցման, հաստատման և արտադրատեսակներին պետական պատվիրատուի ինդեքսի շնորհման կարգը:
Status of the normative document new
Adopted "National Institute of Standards" CJSV2004
Adoption Date 2014-10-06
Accepted In RA
Date Accepted In RA 0000-00-00
Date Enacted 2014-12-01
Developer of the normative document and its address National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004
Address c. Yrevan, Komitas str. 49/4
Assigned To
Address
Category AST - national standard of RA
Classification 01.100
GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION
Technical drawings

Countries Accepted:
Activated:
Registration Date 2014-10-06
Registrational № 1198-2014
Page Count 44
Info Source IU AST №4-2014
Date Published
Language of the original Armenian
Translated to
Keywords
Modifications No modifications made.
Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 17600
INFORMATION PRODUCTS (CATALOGUE)

The documents of the national system of standartization

- AST - standards of RA

- GOST, GOST R - national standards of RA

- PR, RD, MI, PMG, RMG - guides and rules for standardization

-CRA, IC - classification of RA

 

International standards

- ISO– Publications of International organization for the standardization - ISO

- EN– Publications of European Committee for standardization -CEN
Normative and technical documentsGuidelines on paper (PDF format) and on CD

Annual catalogues 2009

Quarterly guiddines 2009

PUBLICATIONS

For sale

Journal

Annual catalogue

Quarterly guidelines

Annual catalogue of technical regulations and other technical legal document

Application form for orders