ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 67
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ ԵՆ 12583 -2014 Գազամատակարարման համակարգեր Ճնշակ կայաններ. Գործառական պահանջներ Ակտիվ ՏՀ 5 «Գազամատակարարում»
Հայերեն Ծանոթացում -
ԵՆ 116-1997 Դիզելային և բնակարանային ջերմամատակարարման վառելիքներ. Սառը ֆիլտրային խցանման կետի որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԵՆ 340-2012 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հատուկ պաշտպանական հագուստ. Ընդհանուր տխնիկական պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 381-1-2012 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ.Հատուկ հագուստ ձեռքի շղթայական սղոցով կտրվածքից պաշտպանելու համար. Մաս 1. Շղթայական սղոցով կտրման դիմադրության փորձարկման կայանք Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 547-2-2009 Մեքենաների անվտանգություն. Մարդու մարմնի չափերը. Մաս 2. Անցքի չափերի որոշման սկզբունքներ մարդու մարմնի մասերով մեքենայի (մեքենայի տարրերի) հասանելիության համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 547-3-2009 Մեքենաների անվտանգություն. Մարդու մարմնի չափերը. Մաս 3. Մարդաչափական տվյալներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԵՆ 590-2004 Ավտոմոբիլային վառելիքներ. Դիզելային վառելիք. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԵՆ 614-2-2012 Մեքենաների անվտանգություն. Նախագծման էրգոնոմիկական սկզբունքներ. Մաս 2. Մեքենայի կոնստրուկցիայի և աշխատանքային առաջադրանքների միջև փոխադրաձ կապ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 792-1-2012 Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Առանց պարուրակի մասերի ամրացման համար մեքենաներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 792-2-2012 Ձեռքի մեքենաներ ոչ էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Մեքենաներ կտրող և մամլող Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 792-5-2012 Ձեռքի մեքենաներ ոչ էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 5. Մեքենաներ հարվածա-պտտական Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 792-7-2012 Ձեռքի մեքենաներ ոչ էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 7. Հղկման մեքենաներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 792-8-2012 Ձեռքի մեքենաներ ոչ էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 8. Փայլեցման և հղկման մեքենաներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 792-10-2012 Ձեռքի մեքենաներ ոչ էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 10. Մեքենաներ մամլակցված Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 795-2012 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Բարձրությունից ընկնելուց անհատական պաշտպանության միջոցներ. Որմնակապային սարքվածքներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 894-3-2012 Մեքենաների անվտանգություն. Ինդիկատորների նախագծման և կառավարման մարմինների նկատմամբ էրգոնոմիկական պահանջներ. Մաս 3. Կառավարման մարմիններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 1005-3-2010 Մեքենաների անվտանգություն. Մարդու ֆիզիկական հնարավորություններ. Մաս 3. Մեքենայի վրա աշխատելիս ճիգի առաջարկվող սահմանները Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 1236-2013 Պարարտանյութեր. Առանց թանձրացման լցման խտության որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 1237-2013 Պարարտանյութ. Լցման խտության որոշման մեթոդ (մինչև խտացումը) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 1482-1-2013 Պարարտանյութ և կրային նյութեր. Նմուշառման նախապատրաստում և նմուշառում. Մաս 1. Նմուշառում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 1482-2-2013 Պարարտանյութ և կրային նյութեր. Նմուշառման նախապատրաստում և նմուշառում. Մաս 2. Նմուշառման նախապատրաստում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 1601-2007 Հեղուկ նավթամթերք. Ոչ էթիլացված բենզին. Օրգանական թթվածին պարունակող միացությունների և օրգանական կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշումը գազաքրոմատագրման մեթոդով` թթվածնի բոցաիոնիզացված դետեկտորի (O-FID) կիրառմամբ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 12048-2013 Պարարտանյութեր պինդ և կրային նյութեր. Խոնավության պարունակության ոոշում. Ծանրաչափական մեթոդով չորացում (105 ± 2) °С ջերմաստիճանում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 12049-2013 Պարարտանյութեր պինդ և կրային նյութեր. Խոնավության պարունակության ոոշում. Ծանրաչափական մեթոդով ճնշման տակ չորացում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 12177-2008 Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին. Բենզոլի պարունակության որոշումը գազաքրոմատագրման մեթոդով Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 12177-2013 Հեղուկ նավթամթերք. Բենզին. Բենզոլի պարունակության որոշումը գազաքրոմատագրման մեթոդով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 12350-4-2014 Բետոնի խառնուրդի փորձարկում. Մաս 4. Խտանալիության աստիճան Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԵՆ 12390-4-2014 Բետոնի փորձարկում. Մաս 4. Սեղմման ամրություն. Փորձարկման մեքենաների տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԵՆ 12417-2006 Մետաղամշակման հաստոցների անվտանգություն. Մշակման կենտրոններ մեխանիկական մշակման համար Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԵՆ 12662-1998 Հեղուկ նավթամթերքներ. Միջին թորվածքներում աղտոտման որոշում Ոչ ակտիվ
-
123
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ