Ստանդարտացման ոլորտի հիմնադրույթային ստանդարտներ

ՀՍՏ 1.0-2013 - Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Հիմնական դրույթներ
ՀՍՏ 1.1-2005 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ
ՀՍՏ 1.2-2013 - Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Ազգային ստանդարտների մշակումը
ՀՍՏ 1.3-95 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Տեխնիկական պայմանների մշակման, համաձայնեցման, հաստատման և պետական գրանցման կարգը
ՀՍՏ 1.4-2001 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Կազմակերպության ստանդարտներ. Հիմնական դրույթներ
ՀՍՏ 1.5-2013 - Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Ստանդարտների կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
ՀՍՏ 1.6-2006 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես ազգային ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ
ՀՍՏ 1.8-93 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ազգային ստանդարտների նախագծերի փորձաքննության անցկացման կարգը
ՀՍՏ 1.10-99 - Ստանդարտների ազգային համակարգ. Ստանդարտացման, չափագիտության, սերտիֆիկացման և հավատարմագրման կանոնների և հանձնարարականների մշակման, ընդունման, գրանցման և դրանց մասին տեղեկատվության կարգը
ՀՍՏ 1.11-2002 - Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջպետական ստանդարտների մշակման և կիրառման կարգը

Համապատասխանության հավաստման ոլորտի հիմնադրույթային ստանդարտներ

ՀՍՏ 5.0-93 - Սերտիֆիկացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ
ՀՍՏ 5.1-2001 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Սերտիֆիկացման մարմինների հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ
ՀՍՏ 5.2-2002 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացին ներկայացվող պահանջներ
ՀՍՏ 5.3-2004 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Արտադրանքի սերտիֆիկացում
ՀՍՏ 5.6-2006 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համակարգի գրանցամատյանների վարումը
ՀՍՏ 5.7-2009 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացում
ՀՍՏ 5.9-2004 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Ծառայությունների սերտիֆիկացում
ՀՍՏ 5.10-2004 - Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համապատասխանության հայտարարագրի ներկայացում, վավերացում և գրանցում

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ